• فـارسي
  • English

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت سبحان دارو( سهامي عام ) دعوت بعمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که روز سهشنبه مورخ 1399/02/02 ساعت 9 صبح در تهران، بزرگراه آيت الله سعيدي، بلوار معلنم، انتهاي خيابان کرماني، کارخانه توليد دارو برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم ميتوانند براي دريافت برگ حضور در جلسه روز دوشنبه 1399/02/01 به آدرس تهران خيابان فاطمي غربي، شماره 295،ذامور سهام شرکت سبحان دارو مراجعه نمايند.

27 فروردین 1399
آخــرين محصولات
DuloxetineserotiapinRiluzoleDiltigelSertaconazoleRizatriptanProfinilsolifexSopexolHyzaridvenlaxinpregabalinNewfenfluvoxamineَAbilizolFenofibrateSovacidLexatal